Sociale innovatie is noodzaak

28-02-2014

De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) heeft een advies uitgebracht, waarin het begrip ‘sociale innovatie’ centraal staat (beschikbaar via deze link). Dat advies gold als vertrekpunt voor het inventariseren van de ervaringen uit de praktijk van de deelnemers van het symposium getiteld “Alle innovatie telt”. Op 27 feb 2014 waren wij te gast bij de Tilburg Universiteit die dit symposium mogelijk maakte.

Highlights
Enkele highlights die wij eruit hebben gepikt zijn:

(1) De definitie. Natuurlijk is het verzanden in een definitiediscussie een valkuil. Desalniettemin is het opvallend dat sociale innovatie in Nederland veelal verbonden wordt aan werkplekinnovatie, terwijl de definitie breder is (aldus AWT); het gaat om maatschappelijke impact. AWT: “Het gaat in de kern steeds om activiteiten gericht op het zoeken naar (nieuwe) oplossingen voor sociale problemen die daarbij nieuwe manieren van samenwerking, coalitievorming en co-creatie inzetten.”

(2) Het speerpunt. In zijn opening spreekt de rector magnificus zich uit voor de nut en noodzaak voor sociale innovatie naast technologische innovatie. De focus ligt op technologie, daarbij wordt vergeten dat “…sociale innovatie in Nederland onvoldoende plaatsvindt, en daarmee ook technologische innovatie belemmert.” (AWT).

Over die focus: ter vergelijk: beschikbaarstelling van overheidssubsidies overschrijden het bedrag van 1 mld voor technologie, sociale innovatie wordt met een subsidiebedrag van een fractie van dit bedrag gestimuleerd.

(3) De kernwoorden. De gebruiker moet centraal staan. Het gaat om zelforganisatie en co-creatie, ondernemerschap, gedeelde doelen en het verminderen van regeldruk.

BROOSZ
De oproep van het AWT is helder. Meer inzetten op sociale innovatie naast technologische innovatie. Dit vergt een andere attitude van organisaties; verantwoordelijkheid lager in de organisatie beleggen, doorbreken van de control reflex en organiseren van buiten naar binnen.

Concepten die we herkennen en uitdragen in onze activiteiten voor onze klanten.

Naschrift
Sociale innovatie wordt doorgaans vergezeld van het beeld van een zachte benadering en dat is een misverstand,”  zo benadrukt het AWT. Het gaat nog steeds om de toegevoegde waarde, Resultaat! En dat is keihard!

“Broosz: Resultaat met anders organiseren”