Werkconferentie “Concrete stappen zetten van AWBZ naar WMO”

09-02-2014

Open Space

De Dongemond gemeenten, de gemeenten Oosterhout, Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Werkendam, Woudrichem, werden door Broosz (eerder smit |kempink) begeleid bij het vormgeven van de transitie naar de wet WMO door middel van een aantal dialoogsessies in de vorm van een Open Space in het najaar van 2012. Daarmee werd een stevige basis gelegd voor samenwerking en vernieuwing in het hele veld.

Co-creatie tussen gemeenten en stakeholders

Tot 2014 kunnen mensen die ondersteuning of begeleiding nodig hebben een beroep doen op de  AWBZ. Daarna worden de gemeenten verantwoordelijk op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De gemeenten staan voor de uitdaging om deze nieuwe rol zo te vervullen dat iedereen kan en gaat meedoen; op eigen kracht, of met ondersteuning van zijn sociale omgeving of professionele zorg. De Dongemond gemeenten vroegen Broosz om in co-creatie met elkaar en met alle betrokken stakeholders te komen tot uitgangspunten van beleid, tot nieuwe verhoudingen binnen het gehele veld en tot concrete resultaten voor deze voor gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen nieuwe en cruciale uitdagingen.

Werkconferenties 

Komen tot vernieuwing doe je volgens ons door de vernieuwing in het proces al toe te passen.  Dus geen sessies met alleen beleidsmakers, maar een structurele goed georganiseerde ‘werkateliers’ met iedereen die bij deze uitdaging betrokken is, of een belang of verantwoordelijkheid heeft. Dan alleen ontstaan in interactie tussen de stakeholders nieuwe inzichten, nieuwe samenwerkingsverbanden en daaruit voortvloeiend, nieuwe praktijken. Op 16 mei, 4 en 5 juni 2012 namen in dat kader meer dan 120 mensen deel, aan de Ontwerpateliers “Samen vormgeven aan Begeleiding”. Hieronder waren cliënten, zorgaanbieders, mantelzorgers, vrijwilligers, WMO-raden en beleidsambtenaren en wethouders van de betrokken gemeenten.

Van ruimte voor zelforganisatie naar concrete resultaten

De nieuwsbrief die samengesteld werd op basis van Ontwerpateliers geeft een goede indruk van de stand van zaken van dat moment en de behaalde resultaten destijds. Het verslag laat zien hoeveel dialoog, energie en samenwerking binnen het traject stand kwam op basis van de door de Dongemond en Broosz ingeslagen weg, waarin het vertrouwen in het zelforganiserend vermogen centraal stond. Een inspiratie ook voor andere gemeenten en organisaties om een stap te zetten in de richting van Nieuw Organiseren!

Beleidsmedewerker Welzijn, Gemeente Woudrichem:

“De kracht van Broosz ligt in de vernieuwing die zij teweeg kunnen brengen. Zij zijn in staat om samenwerking te creëren  en vanuit die samenwerking innovaties te laten ontstaan”. 

Projectleider AWBZ-WMO, gemeente Oosterhout:

“De interventie van Broosz heeft opgeleverd dat er een voor gemeenten uniek co-creatieproces is gestart, waarbij instellingen nu echt samenwerken en inzien dat zij zelf ook mee moeten veranderen (in plaats van alleen alle andere instellingen). Ook is er waardering vanuit verschillende hoeken voor de wijze waarop dit proces tot stand is gekomen”.