Broosz Inside

Broosz Inside staat voor een partnerschap bij de ontwikkeling van uw organisatie. Broosz heeft de ambitie om duurzaam betrokken te zijn bij de ontwikkeling van organisaties die de beweging naar Nieuw (Rijnlands) Organiseren willen maken of verder verdiepen. Om deze ontwikkeling te ondersteunen, gaan we graag een partnerschap aan met onze opdrachtgevers. 

De aanpak van Broosz is tweeledig. Aan de ene kant schudden we de mentale kussens op door het inbrengen van nieuw gedachtegoed en andere denkmodellen. Aan de andere kant creëren we een leerruimte om handelen vanuit deze (nieuwe) waarden en betekenis gestalte te geven. We verbinden ons daartoe voor een bepaalde tijd aan de opdrachtgever. Zodat we de beweging zódanig op gang kunnen brengen, of versterken, dat er voldoende basis is om daar als organisatie zelfstandig verder vorm aan te geven. We werken vanuit verschillende rollen, taken en interventies om te ‘doen wat nodig is’.

Doorleefde keuze voor besturingsfilosofie

We ondersteunen management, bestuur, (mede)zeggenschap, toezichthouders (e.a.) bij het maken van een weloverwogen en onderbouwde keuze voor een besturingsfilosofie naar nieuw (Rijnlands) organiseren. Dit vraagt om een gedegen oriëntatie op het gedachtegoed, en het continu willen leren en ontwikkelen. Daarbij is het essentieel te ervaren en te ontdekken dat organiseren anders kan, en om niet van de ingeslagen weg afgeleid te worden door eisen uit de buitenwereld.

Betekenis geven aan een nieuw besturingsparadigma roept nieuwe vragen op: hoe krijgt de visie concreet vorm in de organisatie? Welke veranderaanpak of leerfilosofie is passend? Hoe laten we de beweging groeien? Wat betekent de besturingsfilosofie voor het vakmanschap en eigenaarschap van de professionals? En hoe sluit de organisatiestructuur, en verantwoording over kwaliteit, aan op de gekozen besturingsfilosofie? Om antwoord op deze vragen te vinden, is het nodig de uitdaging samen aan te gaan; samen handelend in en reflecterend op de praktijk. 

Congruentie in aanpak

Broosz gaat vanaf het begin te werk volgens de principes van de (nieuwe) besturingsfilosofie. Daarbij zijn de kernwaarden vertrouwen, verbinding en vakmanschap leidend in onze aanpak. We werken vanuit een brede basis en verbinden geledingen binnen de organisatie met elkaar. Organisaties bestaan uit meerdere teams of werksystemen. Wanneer die zich lerend ontwikkelen, maakt de organisatie als geheel een enorme ontwikkeling door. Denken in, organiseren van en werken vanuit teams en professionals is ons inziens een cruciale uitdaging voor iedere organisatie. We geven het voorbeeld om te durven vertrouwen in een proces van eigenaarschap van alle betrokkenen. Zo laten we mensen ervaren wat de kracht is van zelforganisatie.

Samenwerken door co-creatie

Broosz staat voor een optimale co-creatie met haar partners waarbij we aansluiten bij de actuele context en vraagstukken. Dat vraagt om procesgevoeligheid, presentie, flexibiliteit, en een minimale structuur voor de begeleiding.

Omarmen van diversiteit

We werken vanuit de kracht van diversiteit. Er is daarom nooit sprake van ‘de teams’, of ‘de ondersteuning’ of ‘de cliënten’ of ‘de burgers’, maar van een grote diversiteit aan lokale werkelijkheden met elk hun specifieke uitdagingen.

Duurzaam contracteren

Om onze samenwerkingsrelatie duurzaam vorm te geven en te bestendigen, geven wij hierbij voorkeur aan ‘conscious contracting’ ofwel duurzaam contracteren. We verkennen in gesprek wat beide partijen nodig hebben om naar tevredenheid te kunnen werken, welke visie en waarden leidend zijn en wat we doen als zaken vastlopen. Gevoel en intuïtie krijgen daarmee ook een volwaardige plaats in de gemaakte afspraken.

Bent u opzoek naar een partner bij uw zoektocht naar nieuwe vormen van organiseren? Wij ondersteunen u graag. Voor meer informatie kunt u direct contact met ons opnemen met uw vragen.