Broosz – Teamontwikkeling

Organisaties bestaan uit meerdere teams of werksystemen. Wanneer die zich lerend ontwikkelen, maakt de organisatie als geheel een enorme ontwikkeling door. Denken in, organiseren van en werken vanuit teams en professionals is ons inziens een cruciale uitdaging voor iedere organisatie.

In de ontwikkeling naar een Rijnlandse Organisatie of in het werken met zelfstandige teams is er soms behoefte aan tijdelijke coaching van buitenaf. Broosz heeft een aanpak ontwikkeld om teams een fundamentele ontwikkeling te laten doormaken; de ‘Team Time- Out’ waarbij zowel ruimte is voor het gedachtegoed van ‘anders organiseren’ en de onderliggende principes als de concrete koppeling aan de eigen praktijk. Dit kan gaan om teams van professionals die zich moeten en willen ontwikkelen, maar ook om directie- of managementteams die hun rol zien veranderen.

Ruimte voor reflectie en dialoog

Het idee achter deze Time Out is een proces creëren met ruimte en tijd voor reflectie en dialoog, zodat samenwerken effectiever, efficiënter en plezieriger wordt. Dat betekent ruimte creëren om die ontwikkelingen en vragen centraal te stellen waar het team aan wil werken. Door de tijd te nemen en aandacht te geven aan dat wat aandacht verdient, worden patronen doorbroken, nieuwe werkwijzen ontwikkeld, irritaties aan de orde gesteld die samenwerking in de weg staan en kansen opgepakt die voor het oprapen liggen in de dagdagelijkse praktijk. Daarnaast is ruimte om taken te (her)verdelen, dialoog te voeren over de visie op werk, casuïstiek te bespreken, tot besluiten te komen etc. Kortom: aandacht voor het continu leren en ontwikkelen en horizontaal organiseren en samen werken. En op managementniveau meer aandacht voor het helder neerzetten van de besturingsfilosofie. Om naar een plattere organisatie te ontwikkelen waar de focus ligt bij het primaire proces en waar gekozen wordt om samen te sturen, is het cruciaal dat het leidinggevend kader ook nieuwe wegen zoekt.

Gedachtegoed als fundament

Het gedachtegoed dat het fundament vormt bij de beweging naar anders organiseren vormt de basis in ons werk. Zoals het werk van: Verdraaide organisaties (Hart), Rijnlands Organiseren (Peters), Het Nieuwe Organiseren (Schuijt), andere kijk op veranderen (Thijs Homan) en zelfsturing (Ben Wenting) en de Broosz publicaties. Het is ons inziens van groot belang aandacht te blijven schenken aan de fundamenten waarop de nieuwe organisatie wordt gebouwd of waarop ze zich ontwikkelt. Dat betekent niet alleen de visie op de praktijk helder hebben (waar ben je van?), maar ook de congruente manier waarop je wilt organiseren (welke besturingsfilosofie?).

Congruente aanpak

Uitgangspunt in onze begeleiding is het vertrouwen in het zelforganiserend vermogen van mensen. De kracht van eigenaarschap en zelforganisatie is vele malen effectiever dan die van externe sturing. De stijl van coaching sluit daar op aan. We gaan uit van de paradox van verandering waarbij het-hier-en-nu vertrekpunt is, met aandacht voor de volgende stap.

Voor meer informatie over onze werkwijze neem contact met ons op!